Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen besloten vennootschap YES communicatie, met maatschappelijke zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 2 bus5, met ondernemingsnummer 0760411506, vertegenwoordigd door bestuurder Ilse Dalemans (hierin verder “YES COMMUNICATIE”) en de klant.
1.2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten (in brede zin) en op alle facturen van YES COMMUNICATIE voor resp. aan de klant en op alle overeenkomsten tussen YES COMMUNICATIE en de klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien YES COMMUNICATIE deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst met YES COMMUNICATIE, zoals deze ondermeer steeds raadpleegbaar zijn op de website van YES COMMUNICATIE (www.yescommunicatie.be).

1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1. Een overeenkomst tussen YES COMMUNICATIE en de klant komt tot stand wanneer de klant een door YES COMMUNICATIE opgemaakt offerte ongewijzigd heeft aanvaard, door ondertekening dan wel door bevestiging via e-mail. Het aanbod en de specifieke voorwaarden tot een overeenkomst zoals vermeld in de offerte, is slechts geldig en kan slechts worden aanvaard binnen de termijn zoals in de offerte is voorzien of, bij gebreke daaraan, in elk geval uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat YES COMMUNICATIE de betreffende offerte aan de klant heeft bezorgd.

2.2. Indien YES COMMUNICATIE voor de levering van bepaalde diensten geen offerte aan de klant zou aanbieden, komt de overeenkomst tussen YES COMMUNICATIE en de klant tot stand op het ogenblik dat YES COMMUNICATIE de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat.

Artikel 3: Prijs

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief B.T.W.). Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.

3.2. YES COMMUNICATIE behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. YES COMMUNICATIE kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 4: Betaling

4.1. De facturen zijn per overschrijving of contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van YES COMMUNICATIE, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

4.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 10,5 % t.a.v. een onderneming en 5,25% t.a.v. een particulier (percentages zijn geldig voor 2023 en zijn jaarlijks indexeerbaar) per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag.

4.4.  Alle protesten dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van YES COMMUNICATIE d.m.v. aangetekende zending en dit binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

4.5. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen,  facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

4.6. In geval van laattijdige betaling van een factuur behoudt YES COMMUNICATIE zich het recht voor de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten en slechts te hervatten na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen.

Artikel 5: Retentierecht

5.1. YES COMMUNICATIE heeft een retentierecht op al hetgeen zij voor of namens de klant onder zich heeft, indien en voor zolang als de klant de prijs of de kosten verbonden aan de betreffende activiteiten en/of diensten niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de klant verschuldigd zijn.

5.2. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 werkdagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft YES COMMUNICATIE het recht om (i) de overeenkomst op te schorten totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, dan wel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst, zal de klant alle door YES COMMUNICATIE verleende diensten betalen, alsook de kosten die YES COMMUNICATIE moet maken als gevolg van deze beëindiging.

5.3. Niettegenstaande het voorgaande, aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn (met een maximum van 3 maanden) toe te kennen om haar eventuele contractuele tekortkomingen te verhelpen en om steeds onderling te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten die door YES COMMUNICATIE aan de klant worden geleverd en alle zaken die door YES COMMUNICATIE worden ontwikkeld en/of gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant, of daaruit voortkomen, komen uitsluitend toe aan YES COMMUNICATIE, dan wel aan een leverancier met wie YES COMMUNICATIE hierover een regeling heeft getroffen.

6.2. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van YES COMMUNICATIE overgedragen aan de klant. De klant erkent slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht te verkrijgen met betrekking tot de via de diensten voortgebrachte zaken en dit voor de doelstellingen die voortvloeien uit de overeenkomst met YES COMMUNICATIE.

Artikel 7: Geheimhouding

De klant verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie dewelke hij ontvangt van YES COMMUNICATIE geheim te houden. Of informatie als vertrouwelijke informatie dient beschouwd te worden, zal voorafgaand door YES COMMUNICATIE aan de klant meegedeeld worden.

Artikel 8: Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend . Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulatie van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9: Annulatie

9.1. In geval van annulatie van een aangegane overeenkomst, hetzij mondeling, dan wel schriftelijk, door de klant, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan YES COMMUNICATIE gelijk aan 30% van het overeengekomen totaal bedrag, onverminderd het recht van YES COMMUNICATIE om een hogere schadevergoeding te bekomen.

9.2. Ingeval van weigering van ontvangst bij levering, zal er eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan YES COMMUNICATIE gelijk aan 30% van het factuurbedrag.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. YES COMMUNICATIE is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of grove schuld van  YES COMMUNICATIE. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag. De klant vrijwaart YES COMMUNICATIE voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

10.2. YES COMMUNICATIE gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door YES COMMUNICATIE steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

Artikel 11: Overmacht

YES COMMUNICATIE is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat YES COMMUNICATIE niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen. De verplichtingen van YES COMMUNICATIE worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 12: Niet-afwervingsbeding

12.1. De klant onthoudt zich ervan om werkkrachten (werknemers of zelfstandige medewerkers) en/of klanten van YES COMMUNICATIE af te werven. Deze clausule heeft uitwerking tijdens de looptijd van de samenwerking tussen de klant en YES COMMUNICATIE en loopt door voor een periode van twee jaar na het einde van deze samenwerking.

12.2. Bij afwerving van een werkkracht is de klant een schadevergoeding ten bedrage van een bruto jaarloon van de betreffende werkkracht verschuldigd aan YES COMMUNICATIE. Bij de afwerving van een klant van YES COMMUNICATIE is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 25.000,00 EUR verschuldigd.

Artikel 13: Verwerking van persoonsgegevens 

13.1.  YES COMMUNICATIE verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening, voor het afhandelen van de betaling van de klant, voor het verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder, voor de klant te informeren over wijzigingen van haar diensten en voor het voldoen aan haar wettelijke (boekhoudkundige) verplichtingen.

13.2. YES COMMUNICATIE bewaart persoonsgegevens van de klant niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens van de klant worden verzameld.

13.3. YES COMMUNICATIE verstrekt persoonsgegevens van de klant uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

13.4. In het kader van de diensten die YES COMMUNICATIE levert aan de klant, zal de klant mogelijk persoonsgegevens ter beschikking stellen van YES COMMUNICATIE (zoals bij wijze van voorbeeld, zonder daartoe evenwel beperkt te zijn, e-maillijsten) die beschermd zijn overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“GDPR-wetgeving”). De klant erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van voormelde regelgeving en zal YES COMMUNICATIE vrijwaren voor enige vorderingen die betrokken derden tegen YES COMMUNICATIE zou instellen, dan wel voor enige sancties die van overheidswege aan YES COMMUNICATIE zouden worden opgelegd m.b.t. de door de klant verwerkte persoonsgegevens.

13.5. De klant heeft ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om de toestemming tot de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door YES COMMUNICATIE. Een verzoek van de klant tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens dient te worden gericht  aan de maatschappelijke zetel van YES COMMUNICATIE.

Artikel 14: Toepasselijk recht en rechtsmacht

14.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen YES COMMUNICATIE en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2. Voor ieder geschil tussen YES COMMUNICATIE en de klant zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.